شروع از
$45.00USD
ماهانه
2GB
CPU
2 Core
RAM
2 GB
Port
1GBPS
Disk Space 40 GB
Bandwidth 1.5 TB
IPs 1 (IPv4)
شروع از
$65.00USD
ماهانه
3GB
CPU
3 Core
RAM
3 GB
Disk Space
60 GB
Port
1GBPS
Bandwidth
2 TB
IPs 1 (IPv4)
شروع از
$80.00USD
ماهانه
4GB
CPU
4 Core
RAM
4 GB
Disk Space
80 GB
Port
1GBPS
Bandwidth
2.5 TB
IPs 1 (IPv4)
شروع از
$100.00USD
ماهانه
5GB
CPU
4 Core
RAM
5 GB
Port
1GBPS
Disk Space 100 GB
Bandwidth 4 TB
IPs 1 (IPv4)